Hôm nay, Thứ năm ngày 18/07/2024,

Quy hoạch kiến trúc

Lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 10/10/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 89/UBND-VP4 ngày 13/02/2023 về việc triển khai thủ tục đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040; Sở Xây dựng đã triển khai lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 08/02/2023

Lấy ý kiến về Nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 30/12/2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 510/UBND-VP4 ngày 27/6/2021 về việc tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại Văn bản số 990/TTg-CN ngày 20/7/2021.

Công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thứ bảy, 25/12/2021

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp, sự tham gia tích cực chủ động của các tổ chức và nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình năm qua tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Nông thôn khởi sắc, nông nghiệp phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Lấy ý kiến về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 10/12/2021

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND Tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ với đồ án Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lấy ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 01/12/2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 331/UBND-VP4 ngày 25/5/2021 về tiếp tục triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ với Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Xây dựng tổ chức xin kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu XII-02 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bảy, 27/11/2021

Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu XII-02 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lấy ý kiến về Đồ án Quy hoạch phân khu Khu trung tâm Ninh Vân (khu 4-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ ba, 09/11/2021

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND Tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm Ninh Vân (khu 4-2), trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ với đồ án Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lấy ý kiến về Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 29/09/2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về Ban hành chương trình công tác năm 2021. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ với Nhiệm vụ Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1 và Phân khu 2 trong Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ nhật, 22/08/2021

Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1 và Phân khu 2 trong Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 26/07/2021

Ngày 20/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 990/TTg-CN chấp thuận cho phép UBND tỉnh Ninh Bình lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An Hòa giai đoạn II, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Thứ tư, 30/06/2021

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An Hòa giai đoạn II, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

Lấy ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu trung tâm Ninh Vân (khu 4-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 09/06/2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về Ban hành chương trình công tác năm 2021. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ với Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu trung tâm Ninh Vân (khu 4-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 12/05/2021

Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 05/05/2021

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 07/04/2021

Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 06/04/2021

Ngày 05/04/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Thứ hai, 15/02/2021

Ngày 03/02/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư, 30/12/2020

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (Phân khu nông thôn) trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 03/12/2020

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (Phân khu nông thôn) trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-01, VI-08, VI-09, VI-11 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 03/12/2020

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-01, VI-08, VI-09, VI-11 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Bình Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô

Thứ năm, 03/12/2020

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Bình Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư

Thứ năm, 26/11/2020

Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các tiểu khu VI-16, VI-17, VI-18, VI-19 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 17/11/2020

Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các tiểu khu VI-16, VI-17, VI-18, VI-19 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây đường Phạm Thận Duật (lô đất III-06), phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 06/11/2020

Ngày 06/11/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây đường Phạm Thận Duật (lô đất III-06), phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp tại các xã Gia Hưng, Gia Hòa, Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 04/11/2020

Ngày 04/11/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp tại các xã Gia Hưng, Gia Hòa, Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên vui chơi giải trí cao cấp Tam Cốc Spring Land, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

Thứ năm, 01/10/2020

Ngày 01/10/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên vui chơi giải trí cao cấp Tam Cốc Spring Land, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Thứ ba, 29/09/2020

Ngày 29/9/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc thị trấn Thiên Tôn tiểu khu V-02, V-03 và XI-06 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 29/09/2020

Ngày 29/09/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc thị trấn Thiên Tôn tiểu khu V-02, V-03 và XI-06 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 08/09/2020

Ngày 08/09/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 28/08/2020

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Ninh Thắng, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

Thứ tư, 19/08/2020

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Ninh Thắng, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc các lô đất III-01, III-02, III-03, III-04, III-05 và lô II-24, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình

Thứ ba, 11/08/2020

Ngày 11/08/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc các lô đất III-01, III-02, III-03, III-04, III-05 và lô II-24, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Thứ năm, 18/06/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 205

Thứ hai, 01/06/2020

Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp phía Đông đường Lê Thái Tổ, thành phố Ninh Bình

Thứ năm, 16/04/2020

Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp phía Đông đường Lê Thái Tổ, thành phố Ninh Bình.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Bắc Phong giai đoạn II, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 27/03/2020

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Bắc Phong giai đoạn II, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư V-15 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 18/02/2020

Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư V-15 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) trong Quy hoạch chung chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 17/02/2020

Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) trong Quy hoạch chung chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 19/12/2019

Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện tiêu chí Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Thứ năm, 19/12/2019

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; từ đầu năm các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dụng và hoàn chỉnh tiêu chi Quy hoạch trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Đồng Bề trong, xã Ninh Vân Huyện Hoa Lư

Thứ sáu, 29/11/2019

Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc  phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Đồng Bề trong, xã Ninh Vân Huyện Hoa Lư

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-03, VI-04, VI-05, VI-06, VI-07, VI-10, VI-12 và VI-25 thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, xã Ninh Giang và Ninh Khang huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 26/11/2019

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu VI-03, VI-04, VI-05, VI-06, VI-07, VI-10, VI-12 và VI-25 thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Đa Hàng, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (các lô VII-06-01, VII-06-02, VII-07-01, VII-07-02, VII-07-03, VII-07-04 và VII-08) thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

Thứ tư, 06/11/2019

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Đa Hàng, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư mới khu vực thôn Bái, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (lô V-01-10) thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

Thứ tư, 06/11/2019

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư mới khu vực thôn Bái, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình và xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh

Thứ ba, 29/10/2019

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình và xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thiên Tôn tiểu khu V-02, V-03 và XI-06 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 24/10/2019

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thiên Tôn

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ du lịch thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan

Thứ hai, 21/10/2019

Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ du lịch thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết lô đất X-01 và một phần lô đất X-02 thuộc quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

Thứ sáu, 11/10/2019

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết lô đất X-01 và một phần lô đất X-02 thuộc quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp II, xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 07/10/2019

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp II, xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An Hòa giai đoạn II, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 16/08/2019

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An Hòa giai đoạn II, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nguyên Ngoại II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Thứ tư, 31/07/2019

Ngày 31/07/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nguyên Ngoại II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô đất IV-02, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Thứ tư, 03/07/2019

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô đất IV-02, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

Thứ tư, 19/06/2019

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc phê duyệt duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Khánh Thượng, huyện Yên Mô

Thứ ba, 28/05/2019

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Khánh Thượng, huyện Yên Mô

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu bờ Tây sông Vân (đoạn từ cầu Ba Vuông đến ngã ba sông Vạc), thành phố Ninh Bình

Thứ hai, 01/04/2019

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu bờ Tây sông Vân (đoạn từ cầu Ba Vuông đến ngã ba sông Vạc), thành phố Ninh Bình.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực quanh núi Sệu (gồm các lô đất IV-07 và IV-08 phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Thứ ba, 19/03/2019

Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực quanh núi Sệu.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Đông Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Thứ năm, 14/03/2019

Ngày 14/3/2019, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Đông Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Rịa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2035

Thứ năm, 27/12/2018

Ngày 26/12/2018, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Nho Quan và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có Quyết định về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Rịa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2035.

 

Xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Thứ hai, 17/12/2018

Việc xây dựng thành công mô hình đô thị thông minh sẽ tạo ra giải pháp đột phá cho những vướng mắc tồn tại và giúp Việt Nam bắt kịp với xu hướng phát triển đô thị bền vững trên thế giới

 

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết CCN Khánh Hải 2, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh

Thứ năm, 29/11/2018

Ngày 10/08/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết CCN Khánh Hải 2, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh

 

Singapore: Đô thị được quy hoạch tỉ mỉ nhất thế giới

Thứ ba, 20/11/2018

Singapore là quốc gia đặc biệt với 90% cư dân Singapore sở hữu nhà, trong đó phần lớn họ sống trong các nhà ở xã hội cao tầng, được quy hoạch tỉ mỉ.

 

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn đến năm 2030

Thứ sáu, 16/11/2018

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030.

 

 

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô đến năm 2030

Thứ ba, 02/10/2018

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng quy hoạch nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 01/10/2018

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, là chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và lâu dài

 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên Thúy Sơn, thành phố Ninh Bình

Thứ tư, 12/09/2018

Ngày 20/06/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định sô 825/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên Thúy Sơn, thành phố Ninh Bình

 

Kinh nghiệm về phát triển đô thị bền vững

Thứ tư, 12/09/2018

Hiện nay trong quá trình phát triển, tất cả các đô thị trên thế giới đang hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Bài học kinh nghiệm từ các đô thị này sẽ giúp cho quá trình hoạch định chính sách và lập quy hoạch tạo ra một môi trường tốt hơn cho nhiều đô thị mà chúng ta cần tham khảo

 

Cấp thiết trong đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị

Thứ tư, 12/09/2018

Đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị về tầm nhìn dài hạn sẽ từng bước hạn chế tình trạng phát triển theo xu hướng dàn trải, khai thác quỹ đất không có định hướng rõ ràng dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn đất dự trữ phát triển, đặc biệt quỹ đất dành cho các lĩnh vực giáo dục, cây xanh, thể thao, vui chơi giải trí và các phúc lợi xã hội

 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Ninh Khang xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư

Thứ hai, 27/08/2018

Ngày 29/01/2018, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Ninh Khang xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư.

 

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết CCN Khánh Hải 1, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh

Thứ ba, 24/07/2018

Ngày 24/07/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết CCN Khánh Hải 1, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh

 

Ý tưởng quy hoạch mới: Thành phố có nhiều chỗ ngồi

Thứ tư, 10/01/2018

Nền tảng của đô thị là con người. Con người là cốt lõi của đô thị. Đô thị thành công vì con người có một thời gian tuyệt vời khi họ ở lại đó.

 

Không gian thân thiện & không gian công cộng

Thứ sáu, 29/12/2017

Sự thân thiện đến từ những điều bình thường giản dị, từ những cảm xúc bất ngờ, từ những sự thăng hoa hay những ngẫu hứng đời thường. Chính bởi vậy mà những không gian công cộng dẫu lạ hay quen đã đi vào lòng người thật thân thiện, thật hòa hợp và thật khó quên

 

Xây dựng đường bao thôn, cơ sở để xây dựng và kết nối hạ tầng nông thôn bền vững

Thứ năm, 14/12/2017

Trong thời gian qua, nhiều đồ án quy hoạch nông thôn mới (vùng đồng bằng Bắc Bộ) đã được phê duyệt. Tuy nhiên do những điều kiện về kinh phí và những hạn chế về mục tiêu ngắn hạn, trong bối cảnh nông thôn chưa có những thay đổi rõ nét về phương thức sản xuất nên các đồ án cơ bản đề xuất ở mức độ nâng cấp hiện trạng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hiện có.

 

Luật Quy hoạch

Thứ hai, 27/11/2017

Ngày 24/11/2017, tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội 14 đã thông qua và ban hành Quy hoạch.

 

Hội nghị Công bố quy hoạch xây dựng điều chỉnh bổ sung Khu công viên văn hóa Tràng An

Thứ sáu, 15/09/2017

 Ngày 14/9/2017, tại trụ sở xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, Ban Quản lý dự án Tràng An - Sở Du lịch Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch xây dựng điều chỉnh bổ sung Khu công viên văn hóa Tràng An

Phê duyệt quy hoạch chi tiết ty lệ 1/500 khu đô thị mới phía Bắc tiểu khu IX thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Thứ ba, 18/04/2017

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phía Bắc tiểu khu IX thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư được UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Cổ phần KOSY nghiên cứu lập quy hoạch.

 

Phê duyệt quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Thứ ba, 18/04/2017

Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn 2050 do Sở Xây dựng Ninh Bình làm chủ đầu tư, thực hiện lập quy hoạch từ năm 2016

 

Nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng ”

Thứ sáu, 26/09/2014
Ngày 24/9/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2014 “ Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì soạn thảo.

Bộ Xây dựng họp nghe báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cấp nước vùng liên tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Thứ sáu, 19/09/2014

Ngày 16/9/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Cao Lại Quang đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cấp nước vùng liên tỉnh ĐBSCL.

Gia Lai tăng cường triển khai sử dụng vật liệu xây không nung

Thứ ba, 16/09/2014

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều nguồn nguyên liệu thích hợp cho việc phát triển sản xuất gạch không nung như xi măng, cát, bột đá, đất đồi… Nhưng số lượng các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu quy trình sản xuất gạch không nung, có ý định đầu tư sản xuất còn ít

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN tỉnh ngày càng vững mạnh

Thứ sáu, 12/09/2014

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh Ninh Bình lần thứ III (nhiệm kỳ 2009- 2014) trong điều kiện tỉnh ta và đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng ...

Công ty Sông Đà 11 - kỳ tích sau 10 năm cổ phần hóa

Thứ ba, 09/09/2014
Tiền thân là Đội Điện - Nước từ thời kỳ xây dựng Thủy điện Thác Bà (1960) đến khi chuyển về xây dựng Thủy điện Hòa Bình thì được đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy Điện - Nước, rồi là Công ty Xây lắp Năng lượng trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà

Công nhận các công trình đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 1 năm 2014

Thứ ba, 09/09/2014

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1067/QĐ-BXD về việc công nhận các công trình đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 1 năm 2014 gồm các công trình sau

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự lễ cất nóc nhà ở xã hội Đặng Xá

Thứ tư, 03/09/2014
Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên thi công trên công trường nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 3 Đặng Xá...

Dự án nút giao đường sắt Bắc Nam với Quốc lộ 1A: Cần tiếp tục phương án bảo vệ thi công cầu trái tuyến

Thứ năm, 28/08/2014

Nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Tam Điệp là điểm rất phức tạp về giao thông, thường xuyên ùn tắc, nhất là mỗi khi có tàu hỏa chạy qua… và được Bộ Giao thông-Vận tải ưu tiên đầu tư xây dựng cầu vượt.

Yên Mô kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ tư, 27/08/2014

Sáng 25/8, huyện Yên Mô tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện (1/9/1994-1/9/2014) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;...

Các xã: Lạng Phong, Yên Bình đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, 27/08/2014

Ngày 26/8, xã Lạng Phong (Nho Quan) và Yên Bình (thị xã Tam Điệp) đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bổ sung đối tượng mua nhà được vay vốn ưu đãi

Thứ hai, 25/08/2014

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Ninh Bình: 2 cá nhân được vinh danh Nhà quản lý xuất sắc trong các nước ASEAN năm 2014

Thứ sáu, 22/08/2014

Vừa qua, tại Nhà hát lớn, thủ đô Hà Nội, Bộ Thông Tin - Văn hóa và Du lịch Lào, Bộ Công thương Lào, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa...

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Thứ năm, 21/08/2014

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Hà Nôi : Đề xuất cơ chế xây dựng lại khu tập thể Tân Mai

Thứ tư, 20/08/2014

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, cùng các sở, ngành liên quan xem xét đề xuất của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD 6, cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai (Hoàng Mai).

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ hai, 18/08/2014

Sáng 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 năm 2014. Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt

 

Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm – Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014 của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế

Thứ hai, 18/08/2014

Ngày 15/08/2014, tại Bộ Xây dựng, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm – Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 201.

Công bố Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 15/08/2014

Ngày 14/8, tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1266, ngày 28/7/2014, của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch và kiến trúc là điểm nhấn trong phát triển đô thị Hà Giang

Thứ năm, 14/08/2014
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng với lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang, trong buổi làm việc tại Hà Nội chiều ngày 13/8.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày của tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 13/08/2014

Sáng 12/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2014-2019). Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự Đại hội.

 

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

Thứ tư, 13/08/2014

Chiều 12/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã tới kiểm tra chung cư C8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - một trong nhiều chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian qua.

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ ba, 12/08/2014

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm các nội dung của cuộc vận động, qua đó tạo bước chuyển trong nhận thức của người tiêu dùng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Tổng Công ty Miền Trung

Thứ hai, 11/08/2014

Trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, ngày 8/8, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Miền Trung.

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia

Thứ năm, 07/08/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đô thị Ninh Bình sẽ được quy hoạch thành trung tâm văn hóa-lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Thứ ba, 05/08/2014

Tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên đến năm 2030

Thứ ba, 29/07/2014

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030. Theo đó, vùng Tây Nguyên sẽ là đầu mối giao thương của các nước tiểu vùng sông Mê Kông và vùng biển Đông; vùng trọng điểm phát triển cây công nghiệp và là vùng bảo tồn bản sắc văn hóa...

Thống kê truy cập
409783

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 265

Hôm qua : 394