Hôm nay, Thứ hai ngày 22/07/2024,

Lấy ý kiến về Nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 30/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 11 điểm ( 4 đánh giá )

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 510/UBND-VP4 ngày 27/6/2021 về việc tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại Văn bản số 990/TTg-CN ngày 20/7/2021.

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và 21, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 về lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ với Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Xây dựng tổ chức xin kiến về Nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Một số nội dung chính như sau:

1. Tên nhiệm vụ

Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ghi chú: Điều chỉnh tên gọi theo quy định của của Luật Quy hoạch đô thị về Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã từ 20 đến 25 năm.

Hình ảnh: Quy hoạch sử dụng đất QHC đô thị Ninh Bình

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch

a. Phạm vi lập Điều chỉnh Quy hoạch chung

Phạm vi, ranh giới phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch chung gồm phạm vi đồ án Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 và bổ sung mở rộng khu vực nghiên cứu từ khu vực sông Bến Đang đến QL12B, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh, Gia Tân thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa, Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình, Yên Bình thuộc thành phố Tam Điệp; xã Sơn Lai, Sơn Hà, Quỳnh Lưu thuộc huyện Nho Quan. Ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Gia Viễn;

- Phía Nam giáp thị xã Tam Điệp, huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh;

- Phía Tây giáp Quốc lộ 12B và phần còn lại của huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp;

- Phía Đông giáp sông Đáy và tỉnh Nam Định.

b. Quy mô lập quy hoạch:

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 245,30 km2 (tương đương 24.530 ha ). Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh, Gia Tân thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa, Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình, Yên Bình thuộc thành phố Tam Điệp; xã Sơn Lai, Sơn Hà, Quỳnh Lưu thuộc huyện Nho Quan. Quy mô diện tích phần nghiên cứu bổ sung: 34,78 km2 (tương đương 3.478 ha)

Dân số năm 2020 khoảng 282.100 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 254.400 người, dân số quy đổi khoảng 27.700 người).

c. Thời hạn quy hoạch

Để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị, thời hạn quy hoạch 20-25 năm, tầm nhìn dài hạn 30-50 năm, thời hạn nghiên cứu quy hoạch như sau:

- Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030;

- Quy hoạch dài hạn đến năm 2040;

- Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Ghi chú: Diện tích, ranh giới cụ thể sẽ được xác định cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.

3. Tính chất chức năng

- Trung tâm tâm dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa cấp vùng Đồng Bằng sông Hồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị quần thể danh thắng Tràng An;

- Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ của tỉnh và đô thị Ninh Bình;

- Trung tâm văn hóa – lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế;

- Đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ;

- Có vị trí quan trong về quốc phòng và an ninh.

4. Sơ bộ dự báo phát triển

a. Dự báo phát triển dân số:

- Dân số hiện trạng năm 2020: 284.200 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 256.500 người, dân số quy đổi khoảng 27.700 người)

- Dân số đến năm 2030: khoảng 410.000 - 430.000 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 335.000 - 355.000 người, dân số quy đổi khoảng 75.000 người);

- Dân số đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người (trong đó: dân số thường trú 430.000 - 440.000 người, dân số quy đổi khoảng 110.000 - 120.000 người);

b. Dự báo nhu cầu sử dụng đất:

Diện tích tự nhiên khoảng 24.530 ha;

- Đến năm 2030: Diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 10.422,4 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 6.354,5ha; đất ngoài dân dụng khoảng 4.067,9ha);

- Đến năm 2040: Diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 12.585,9 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 7.158,0 ha; đất ngoài dân dụng khoảng 5.427,9 ha).

Ghi chú: dân số, đất đai sẽ được xác định cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung.

5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính áp dụng

Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I, khuyến khích áp dụng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực của đô thị Ninh Bình. Các chỉ tiêu, quy mô cụ thể sẽ xác định trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chung phù hợp, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

 

Hình ảnh: Mối liên hệ vùng QHC đô thị Ninh Bình

6. Các nội dung trọng tâm nghiên cứu quy hoạch

Nội dung nghiên cứu đảm bảo các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Rà soát điều chỉnh mở rộng phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch phía Tây đến đường quốc lộ 12B, quy mô diện tích, dân số, đất đai và giai đoạn lập quy hoạch đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị loại I và phát triển mở rộng đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An;

(2) Rà soát điều chỉnh các tồn tại bất cập, kế thừa các định hướng chiến lược của Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình năm 2014 và Quy hoạch chung Quần thể Danh thắng Tràng An năm 2016 và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới để đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục; nghiên cứu các đề xuất dự án mới để lập Quy hoạch chung theo định hướng tổng thể, chiến lược, có tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững.

(3) Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới phù hợp với hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí mới ban hành sau khi QHC 2014 được phê duyệt; phù hợp với định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đang lập.

(4) Điều chỉnh định hướng quy hoạch quần thể danh thắng Tràng An theo hướng ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị vùng lõi di sản; rà soát đề xuất các định hướng, quy định để thực hiện song song các mục tiêu  phát triển du lịch và ổn định an sinh xã hội khu vực.

(5) Điều chỉnh, bổ sung tính chất sử dụng đất một số khu vực, khu chức năng đã dự kiến trong QHC 2014 để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương: khu đất hành chính, trụ sở; khu dự kiến bố trí đô thị đại học tại khu vực Bái Đính; khu dự kiến bố trí trung tâm cây xanh, thể dục thể thao; khu sân bay Tràng An; định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trong phạm vi quy hoạch. Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp xây dựng, cải tạo chỉnh trang 2 bên bờ sông Vân; nghiên cứu giải pháp mở rộng kết nối đường thủy du lịch ra sông Đáy.

(6) Cập nhật các dự án hạ tầng kỹ thuật mới về giao thông, cấp điện, xử lý nước thải… trên cơ sở đó nghiên cứu, bổ sung các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

7. Yêu cầu về nội dung nghiên cứu quy hoạch chung

Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Bao gồm:

8. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ và nội dung hồ sơ sản phẩm thực hiện theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; và các quy định pháp luật hiện hành.

9. Tổ chức thực hiện

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan trình duyệt:      Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan tổ chức lập  quy hoạch và thẩm định:  Sở Xây dựng;

- Cơ quan tư vấn:             Đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực theo quy định.

Thời gian lập điều chỉnh quy hoạch chung: Không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Link tải file Hồ sơ Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và phiếu lấy ý kiến:

 https://www.mediafire.com/file/mmp5imp31n8y51y/HS_Nhiem_vu.rar/file

Địa chỉ nhận Phiếu góp ý kiến xin gửi về địa chỉ:

- Sở Xây dựng, số 15 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Hòm thư: chault.xd@ninhbinh.gov.vn

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập
410736

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 49

Hôm qua : 213