Hôm nay, Thứ năm ngày 25/07/2024,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước vê các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiên trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triền đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

I. LÃNH ĐẠO SỞ

Sở Xây dựng Ninh Bình có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Phó Giám đốc:

                                    + Đinh Đức Hữu;

                                    + Lê Việt Hưng;

                                    + Chu Đức Long

1. Đồng chí Đinh Đức Hữu - Phó Giám đốc Sở điều hành

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về mọi mặt hoạt động của Sở được quy định tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;

- Công tác tài vụ, chủ tài khoản;

- Công tác xây dựng kế hoạch định hướng chiến lược phát triển ngành;

- Công tác thanh tra và thực hiện pháp luật ngành Xây dựng;

- Công tác phòng, chống tham nhũng;

- Chủ tịch Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

- Trưởng ban phòng chống lụt bão Sở Xây dựng;

- An ninh quốc phòng;

- Công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị;

- Công tác quản lý nhà nước về chính sách xây dựng, nhà ở và công sở, cụm dân cư nông thôn, kinh doanh bất động sản;

- Công tác hoạt động chuyên môn ngành Xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài quốc doanh hoạt động Xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Công tác xây dựng nông thôn mới;

- Trực tiếp phụ trách: phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Quản lý Nhà; Thanh tra sở.

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các địa phương: Thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư và huyện Kim Sơn.

- Ký các Tờ trình, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Đồng chí Lê Việt Hưng - Phó Giám đốc Sở

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác công đoàn;

- Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình;

- Công tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ KHKT thuộc lĩnh vực ngành;

- Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng;

- Công tác cấp phép xây dựng;

- Công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật;

- Công tác quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số công việc khác khi được đồng chí Phó Giám đốc Sở điều hành phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế - Vật liệu; phòng Phát triển đô thị; phòng Hoạt động đầu tư xây dựng; Viện Quy hoạch - Xây dựng Ninh Bình;

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các huyện: huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh, huyện Gia Viễn.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách.

- Là người ủy quyền thứ nhất giải quyết các công việc của Sở khi đồng chí Phó Giám đốc Sở điều hành đi công tác vắng.

4. Đồng chí Chu Đức Long - Phó Giám đốc Sở

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác cải cách hành chính; đào tạo;

- Công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số;

- Công tác Đoàn thanh niên;

- Công tác dân vận;

- Công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng các công trình xây dựng, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng; công tác nghiệm thu;

- Công tác an toàn vệ sinh lao động; bảo vệ môi trường;

- Là Chủ tịch hội đồng cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đối với tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Thực hiện một số công việc khác khi được đồng chí Phó Giám đốc Sở điều hành phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình.

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các huyện: thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách.

- Ký các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sau khi đồng chí Phó Giám đốc Sở điều hành ký các Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho tổ chức và cá nhân.

- Là người ủy quyền thứ hai giải quyết các công việc của sở khi đồng chí Phó Giám đốc Sở điều hành đi công tác vắng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế);

- Thanh tra Sở;

- Phòng Phát triển đô thị;

- Phòng Hoạt động đầu tư xây dựng;

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

- Phòng Kinh tế - Vật liệu;

- Phòng Quản lý Nhà.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình

- Viện Quy hoạch - Xây dựng Ninh Bình.

 

Thống kê truy cập
411897

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 118

Hôm qua : 329