Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Thông tin Cải cách hành chính

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thứ sáu, 08/03/2024

Ngày 08/3/2024, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Quyết định 157/QĐ-BXD về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Thứ năm, 08/06/2023

Trong các khâu của công tác cán bộ từ tuyển dụng, bố trí sử dụng, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá... thì đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò rất quan trọng nhằm trang bị tri thức, văn hoá và trình độ chuyên môn làm cơ sở nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Sở Xây dựng ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 22/02/2023

Ngày 22/02/2023, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 463/QĐ-SXD về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2022/TT-BTC

Thứ hai, 13/06/2022

Ngày 09/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Chủ nhật, 09/01/2022

Ngày 08/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Thứ ba, 04/01/2022

Ngày 01/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.

Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ ba, 14/12/2021

Thực hiện Văn bản số 521/UBND-VP7 ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 3477/SXD-VP ngày 14/12/2021 để triển khai thực hiện

Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022

Thứ ba, 23/11/2021

Ngày 22/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Thứ hai, 20/09/2021

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Thứ sáu, 03/09/2021

Ngày 02/9/2021,  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Sở Xây dựng phát động thi đua năm 2021

Thứ hai, 22/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 về triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Bình. Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua năm 2021 toàn ngành Xây dựng tỉnh Ninh Bình với chủ đề tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Thứ sáu, 05/03/2021

Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thêm 07 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 28/11/2020

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Xây dựng đưa 34 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 25/09/2020

Nhằm triển khai công tác chuẩn bị đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, ngày 25/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2236/TB-SXD về việc chuyển hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng.

Khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính

Chủ nhật, 12/07/2020

Ngày 12/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1829/SXD-VP chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2020 và những năm tiếp theo

Thứ hai, 06/07/2020

Ngày 06/7/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1522/SXD-VP chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nâng cao chỉ số cải cách   hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2020 và những năm tiếp theo

Nâng cao hiệu quả CCHC theo Báo cáo số 6466/BC-BNV ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ

Thứ hai, 20/01/2020

Báo cáo số 6466/BC-BNV ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Nội vụ đánh giá năm 2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 25/12/2019

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Xây dựng nâng cao cải cách hành chính

Thứ hai, 11/11/2019

Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp, Sở Xây dựng Ninh Bình đã tiến hành thực hiện đúng các nội dung của Thông tư về niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác thực hiện thủ tục hành chính

Tạo đột phá mới về cải cách hành chính

Thứ tư, 02/10/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Thứ hai, 13/05/2019

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thứ sáu, 23/03/2018

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

 

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ sáu, 23/03/2018

Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

 

Thống kê truy cập
410677

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 203

Hôm qua : 261