Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ sáu, 15/12/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Năm 2023, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh chỉ đạo điều hành với các nội dung trong cải cách hành chính cụ thể tại một số văn bản như sau:

Sở Xây dựng đã thực hiện góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật về văn bản. Chủ trì tham mưu, góp ý xây dựng đề nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật về văn bản, gồm các văn bản sau:

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/202 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

- Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh v/v quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 15/06/2023 UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Xây dựng Ninh Bình thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 23/08/2023 của UBND tỉnh Quyết định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 29/08/2023 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quyết định Bộ đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Toàn bộ 100% (57/57 TTHC) thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên trang Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công của tỉnh để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn.

+ Số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công: 1274 hồ sơ.

+ Số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của cơ quan: không có hồ sơ.

Năm 2023, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý trật tự xây dựng” dành cho công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường xã từ ngày 03/11/2023 đến 05/11/2023. Lớp học 03 chuyên đề, Chuyên đề 1. Xử lý vi phạm hành chính, Chuyên đề 2. Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, Chuyên đề 3. Tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở; tổng hợp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công.

Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 100% thủ tục hành chính được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong năm 2023, 55% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Thống kê truy cập
359489

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 154

Hôm qua : 243