Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2023

Thứ sáu, 15/09/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong Quý III năm 2023, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh chỉ đạo điều hành với các nội dung trong cải cách hành chính cụ thể tại một số văn bản như sau:

Trong Quý III năm 2023, Sở Xây dựng đã tham mưu, góp ý xây dựng đề nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật về văn bản, gồm các văn bản sau:

- Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 23/08/2023 của UBND tỉnh Quyết định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 29/08/2023 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quyết định Bộ đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng lập Kế hoạch số 13/KH- SXD ngày 03/01/2023 rà soát, đánh giá các thủ thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Đến nay, Sở Xây dựng đã thực hiện ra soát, đánh giá các thủ tục hành chính và thực hiện xây dựng lại quy trình nội bộ cắt giảm thời gian, cắt giảm bước thực hiện 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 14/7/2023.

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:

+ Số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công: 191 hồ sơ

+ Số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của cơ quan: không có hồ sơ

- Trong Quý III không có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng luôn thực hiện tốt quy chế làm việc; không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy chế làm việc của cơ quan. Việc thực hiện quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: được đôn đốc nhắc nhở thường xuyên, tác phong, phát ngôn, quan hệ ứng xử với tổ chức, công dân và nội bộ cơ quan nghiêm túc, không có vi phạm, giữ vững danh hiệu cơ quan Văn hoá cấp tỉnh.

Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 100% thủ tục hành chính được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong Quý III năm 2023, 98% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Thống kê truy cập
375411

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 252

Hôm qua : 359