Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-nha-o-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-xay-dung-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-cong-thuong-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cong-san-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-linh-vuc-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-nha-o-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-nha-o-lien-quan-den-bai-bo-thanh-phan-ho-so-ve-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”
ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ky-cuong-trach-nhiem-day-manh-cai-cach-hanh-chinh Cải cách hành chính
Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030
ke-hoach-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2021-2030 Cải cách hành chính
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phat-trien-do-thi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (điều chỉnh, bổ sung)
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022-dieu-chinh-bo-sung Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (điều chỉnh, bổ sung)
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-dieu-chinh-bo-sung Cải cách hành chính
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-thay-the-sua-doi-bo-sung-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-hoat-dong-xay-dung-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-linh-vuc-vat-lieu-xay-dung-thuoc-tham-quyengiai-quyet-cua-so-xay-dung-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022 Cải cách hành chính
Quyế định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quye-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-kien-truc-quy-hoach-xay-dung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Cải cách hành chính
QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020 Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2019 Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018 Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2017 Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
410612

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 138

Hôm qua : 261