Hôm nay, Thứ hai ngày 22/07/2024,

Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp phép Xây dựng, quản lý trật tự Xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công, Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 37/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-cap-phep-xay-dung-quan-ly-trat-tu-xay-dung-va-quan-ly-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-372021qd-ubnd-ngay-2972021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-cong-trinh-ghi-cong-liet-si-mo-liet-si-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ho-tro-muc-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-862022nq-hdnd-ngay-09122022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023
quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023 Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2024-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2024
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-nam-2024 Văn bản Tỉnh
Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-toan-bo-va-het-hieu-luc-mot-phan-nam-2023 Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-cac-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-dinh-muc-xay-dung-du-toan-doi-voi-cac-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-ngay-2792021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-va-nghi-quyet-so-802022nq-hdnd-ngay-09122022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-ngay-2792021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Bộ đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bo-don-gia-nha-cua-vat-kien-truc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-phan-cap-lap-dieu-chinh-danh-muc-cong-trinh-kien-truc-co-gia-tri-lap-va-phe-duyet-quy-che-quan-ly-kien-truc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh NB
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1132021nq-hdnd-ngay-10-thang-12-nam-2021-cua-hdnd-tinh-nb Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-viec-quan-ly-van-hanh-cong-trinh-quy-trinh-bao-tri-muc-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Xây dựng Ninh Bình thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-vien-quy-hoach-xay-dung-ninh-binh-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-nghia-trang-va-co-so-hoa-tang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2023-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-han-muc-giao-dat-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-von-dau-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-giao-cho-cong-dong-tu-thuc-hien-xay-dung-cong-trinh-theo-dinh-muc-ho-tro-bang-hien-vat-hoac-bang-tien-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-chi-phi-ho-tro-chuan-bi-dau-tu-va-quan-ly-du-an-doi-voi-mot-so-du-an-ap-dung-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
về việc Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
ve-viec-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-so-012019qd-ubnd-ngay-10-thang-01-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-trich-noi-dung-chi-va-muc-chi-cho-cong-tac-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc V/v bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-vv-bai-bo-quyet-dinh-so-312014qd-ubnd-ngay-18-thang-11-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Về việc Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-cho-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
sua-doi-bo-sung-cac-phu-luc-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-142022qd-ubnd-ngay-1952022-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-khuyen-nong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định mức trợ cấp và hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-va-ho-tro-cho-nguoi-khong-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-duoc-huy-dong-tham-gia-chua-chay-rung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tỉnh Ninh Bình (eCabinet)
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-khai-thac-he-thong-thong-tin-phuc-vu-hop-va-xu-ly-cong-viec-tinh-ninh-binh-ecabinet Văn bản Tỉnh
Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-sua-chua-nha-o-cho-ho-ngheo-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025 Văn bản Tỉnh
Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-doi-voi-mot-so-noi-dung-chi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-cuong-che-kiem-dem-cuong-che-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết dố 08/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HDDNND ngày 14 tháng 12 năm 201 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-khoan-5-dieu-1-nghi-quyet-do-082022nq-hdnd-ngay-30-thang-3-nam-2022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hddnnd-ngay-14-thang-12-nam-201-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
quyet-dinh-ban-hanh-bang-don-gia-boi-thuong-cay-trong-vat-nuoi-la-thuy-sa-n-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da-t-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-ninh-binh-truc-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-nam-2022 Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-bo-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tactieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-san-pham-hang-hoa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-182014qd-ubnd-ngay-07-thang-7-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-272018qd-ubnd-ngay-25-thang-9-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022
ke-hoach-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-nam-2022 Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, khai thác, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-cap-nhat-khai-thac-quan-ly-van-hanh-co-so-du-lieu-ve-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2022-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để ở hoặc để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-an-toan-phong-chay-va-chua-chay-doi-voi-nha-o-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-o-hoac-de-o-ket-hop-san-xuat-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-cac-tieu-chi-bao-dam-yeu-cau-phong-chong-thien-tai-trong-viec-su-dung-cong-trinh-nha-o-thuoc-quyen-so-huu-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-do-thi-thanh-pho-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022018qd-ubnd-ngay-05022018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-dieu-kien-tieu-chi-quy-mo-ty-le-ve-dien-tich-dat-de-tach-thanh-du-an-doc-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ hạng III trở xuống; Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-gioi-thieu-ung-cu-luan-chuyen-dieu-dong-biet-phai-tu-chuc-thoi-giu-chuc-vu-mien-nhiem-bai-nhiem-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-vien-chuc-quan-ly-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-va-chu-tich-cong-ty-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-tu-hang-iii-tro-xuong-kiem-soat-vien-tai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-don-gia-cay-trong-tai-phu-luc-so-03-bang-don-gia-cay-trong-vat-nuoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022015qd-ubnd-ngay-30012015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-don-gia-xay-moi-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-cay-trong-vat-nuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định phân công, phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
quyet-dinh-phan-cong-phan-cap-tham-quyen-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-ban-tinh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2021-2026 Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022020qd-ubnd-ngay-01012020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-kien-truc-do-thi-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-thanh-lap-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-ninh-binh-truc-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-cap-giay-phep-xay-dung-quan-ly-trat-tu-xay-dung-va-quan-ly-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc giao thẩm quyền chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-giao-tham-quyen-chu-tri-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-xay-dung-du-an-do-cap-tinh-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-trong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phan-cap-phan-cong-trach-nhiem-quan-ly-bao-tri-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-doi-voi-duong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-bai-bo-quyet-dinh-so-282012qd-ubnd-ngay-23112012-va-quyet-dinh-so-352014qd-ubnd-ngay-09122014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định bãi bỏ nội dung “Mức giá trên bằng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện hành. Khi Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thay đổi, giá dịch vụ thoát nước thu của hộ thoát nước thuộc các phường trên cũng thay đổi tương ứng” tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-bai-bo-noi-dung-mu-c-gia-tren-bang-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-hien-hanh-khi-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-thay-doi-gia-dich-vu-thoat-nuoc-thu-cua-ho-thoat-nuoc-thuoc-cac-phuong-tren-cung-thay-doi-tuong-ung-tai-diem-b-khoan-2-dieu-1-quyet-dinh-so-242020qd-ubnd-ngay-0992020-cua-ubnd-tinh-quy-di-nh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duo-c-da-u-tu-tu-ngan-sa-ch-nha-nuo-c-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2021-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc quy định số lượng Phó Giám đốc của các cơ quan Chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-so-luong-pho-giam-doc-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-trach-nhiem-va-quan-he-phoi-hop-trong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản cát tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định
quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-nam-dinh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-su-dung-he-thong-thu-dien-tu-cong-vu-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lap-phe-duyet-va-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tuan-duong-tuan-kiem-de-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duoc-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết đính ố 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-tieu-chi-trong-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-o-172019qd-ubnd-ngay-14-thang-5-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loai vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-tai-san-co-gia-tri-lon-su-dung-vao-muc-dich-kinh-doanh-cho-thue-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-cay-xanh-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2020-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-tiep-nhan-xu-ly-phat-hanh-va-quan-ly-van-ban-dien-tu-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-tren-truc-lien-thong-van-ban Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-tru-xe-o-to-chuyen-dung-cua-cac-don-vi-thuoc-so-y-te-trang-bi-cho-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khi-tuong-thuy-van-va-bien-doi-khi-hau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-doi-voi-nha-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường
quyet-dinh-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong Văn bản Tỉnh
QĐ v/v ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-xay-dung-cong-trinh-phan-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quy-trinh-chuyen-doi-mo-hinh-quan-ly-kinh-doanh-khai-thac-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bieu-gia-tieu-thu-nuoc-sach-tai-khu-vuc-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để bảo trì, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trụ sở cơ quan, đơn vị và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-nguon-kinh-phi-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-dung-nguon-von-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-de-bao-tri-cai-tao-sua-chua-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat-tru-so-co-quan-don-vi-va-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phan-cap-tham-dinh-thiet-ke-co-so-thuoc-du-an-dau-tu-tham-dinh-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-dau-tu-xay-dung-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện thông tin và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien-thong-tin-va-quan-ly-hanh-lang-an-toan-giao-thong-duong-bo-duong-sat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoat-dong-van-tai-duong-bo-trong-do-thi-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thi-dua-khen-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-do-thi-thanh-pho-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-cua-cac-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-ve-xay-dung-va-to-chuc-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thống kê truy cập
410701

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 14

Hôm qua : 213