Hôm nay, Thứ năm ngày 25/07/2024,

Hệ thống văn bản
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp phép Xây dựng, quản lý trật tự Xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công, Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 37/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-cap-phep-xay-dung-quan-ly-trat-tu-xay-dung-va-quan-ly-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-372021qd-ubnd-ngay-2972021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-cong-trinh-ghi-cong-liet-si-mo-liet-si-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong-trong-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ho-tro-muc-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-862022nq-hdnd-ngay-09122022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-nam-2023 Văn bản Trung ương
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản Trung ương
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023
quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023 Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2024-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-xay-dung-nam-2023 Văn bản Trung ương
Quyết định về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2024
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-nam-2024 Văn bản Tỉnh
Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-toan-bo-va-het-hieu-luc-mot-phan-nam-2023 Văn bản Tỉnh
Thông tư Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
thong-tu-ban-hanh-qcvn-072023bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat Văn bản Trung ương
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112021tt-bxd-ngay-31-thang-8-nam-2021-cua-bo-truong-bo-xay-dung-huong-dan-mot-so-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
thong-tu-ban-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-nha-o-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-xay-dung-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-cong-thuong-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-bang-gia-ca-may-va-thiet-bi-thi-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Thông tư Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
thong-tu-quy-dinh-ve-phan-cap-to-chuc-lap-quy-hoach-chung-do-thi-moi-co-quy-mo-dan-so-du-bao-tuong-duong-do-thi-loai-iii-tro-len Văn bản Trung ương
Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-cac-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-dinh-muc-xay-dung-du-toan-doi-voi-cac-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-ngay-2792021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-va-nghi-quyet-so-802022nq-hdnd-ngay-09122022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-ngay-2792021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
thong-tu-quy-dinh-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-chuc-khong-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-va-vien-chuc-truc-tiep-tiep-xuc-giai-quyet-cong-viec-trong-linh-vuc-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-chuong-trinh-phat-trien-do-thi Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Bộ đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bo-don-gia-nha-cua-vat-kien-truc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-phan-cap-lap-dieu-chinh-danh-muc-cong-trinh-kien-truc-co-gia-tri-lap-va-phe-duyet-quy-che-quan-ly-kien-truc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cong-san-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-linh-vuc-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-nha-o-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Thông tư Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
thong-tu-quy-dinh-danh-muc-cac-linh-vuc-va-thoi-han-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-khong-duoc-thanh-lap-giu-chuc-danh-chuc-vu-quan-ly-dieu-hanh-doanh-nghiep-tu-nhan-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-cong-ty-co-phan-cong-ty-hop-danh-hop-tac-xa-sau-khi-thoi-chuc-vu-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh NB
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1132021nq-hdnd-ngay-10-thang-12-nam-2021-cua-hdnd-tinh-nb Văn bản Tỉnh
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-viec-quan-ly-van-hanh-cong-trinh-quy-trinh-bao-tri-muc-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Xây dựng Ninh Bình thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-vien-quy-hoach-xay-dung-ninh-binh-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-nghia-trang-va-co-so-hoa-tang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-cac-do-an-quy-hoach Văn bản Trung ương
Quyết định ban hành Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2023-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-han-muc-giao-dat-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-von-dau-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-giao-cho-cong-dong-tu-thuc-hien-xay-dung-cong-trinh-theo-dinh-muc-ho-tro-bang-hien-vat-hoac-bang-tien-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-chi-phi-ho-tro-chuan-bi-dau-tu-va-quan-ly-du-an-doi-voi-mot-so-du-an-ap-dung-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-3-thong-tu-so-092021tt-bxd-ngay-16-thang-8-nam-2021-cua-bo-truong-bo-xay-dung-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi-va-nghi-dinh-so-492021nd-cp-ngay-01-thang-4-nam-2021-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi Văn bản Trung ương
về việc Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
ve-viec-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-so-012019qd-ubnd-ngay-10-thang-01-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-trich-noi-dung-chi-va-muc-chi-cho-cong-tac-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc V/v bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-vv-bai-bo-quyet-dinh-so-312014qd-ubnd-ngay-18-thang-11-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Về việc Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-cho-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
sua-doi-bo-sung-cac-phu-luc-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-142022qd-ubnd-ngay-1952022-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-khuyen-nong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định mức trợ cấp và hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-va-ho-tro-cho-nguoi-khong-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-duoc-huy-dong-tham-gia-chua-chay-rung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-nha-o-lien-quan-den-bai-bo-thanh-phan-ho-so-ve-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tỉnh Ninh Bình (eCabinet)
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-khai-thac-he-thong-thong-tin-phuc-vu-hop-va-xu-ly-cong-viec-tinh-ninh-binh-ecabinet Văn bản Tỉnh
Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-sua-chua-nha-o-cho-ho-ngheo-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025 Văn bản Tỉnh
Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-doi-voi-mot-so-noi-dung-chi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-cuong-che-kiem-dem-cuong-che-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết dố 08/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HDDNND ngày 14 tháng 12 năm 201 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-khoan-5-dieu-1-nghi-quyet-do-082022nq-hdnd-ngay-30-thang-3-nam-2022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hddnnd-ngay-14-thang-12-nam-201-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-hop-dong-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
quyet-dinh-ban-hanh-bang-don-gia-boi-thuong-cay-trong-vat-nuoi-la-thuy-sa-n-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da-t-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-ninh-binh-truc-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-nam-2022 Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-bo-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-dieu-chinh-bo-sung-don-gia-nhan-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tactieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
thong-tu-quy-dinh-ve-ho-so-nhiem-vu-va-ho-so-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-lien-huyen-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-quy-hoach-do-thi-quy-hoach-xay-dung-khu-chuc-nang-va-quy-hoach-nong-thon Văn bản Trung ương
Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
thong-tu-bai-bo-mot-phan-thong-tu-so-012017tt-vpcp-ngay-3132017-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-cong-bao-tai-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-1452016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản Trung ương
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-san-pham-hang-hoa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-182014qd-ubnd-ngay-07-thang-7-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-272018qd-ubnd-ngay-25-thang-9-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng công trình tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-thang-9-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)
ke-hoach-to-chuc-ky-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-dot-1-nam-2022 Văn bản Sở
Thông tư Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
thong-tu-ban-hanh-qcvn-022022bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-so-lieu-dieu-kien-tu-nhien-dung-trong-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định thành lập Đoàn đánh giá, xếp hạng năng lực các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
quyet-dinh-thanh-lap-doan-danh-gia-xep-hang-nang-luc-cac-don-vi-tu-van-dau-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản Sở
Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-don-gia-nhan-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022
ke-hoach-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-nam-2022 Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, khai thác, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-cap-nhat-khai-thac-quan-ly-van-hanh-co-so-du-lieu-ve-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-ho-can-ngheo-tren-dia-ban-cac-huyen-ngheo-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025 Văn bản Trung ương
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
nghi-dinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư (Hiệu lực từ 08/8/2022)
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-le-phi-cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-su-hieu-luc-tu-0882022 Văn bản Trung ương
Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te Văn bản Trung ương
Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-cac-thang-1-2-3-quy-1-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”
ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ky-cuong-trach-nhiem-day-manh-cai-cach-hanh-chinh Cải cách hành chính
Quyết định về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2022-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để ở hoặc để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-an-toan-phong-chay-va-chua-chay-doi-voi-nha-o-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-o-hoac-de-o-ket-hop-san-xuat-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-cac-tieu-chi-bao-dam-yeu-cau-phong-chong-thien-tai-trong-viec-su-dung-cong-trinh-nha-o-thuoc-quyen-so-huu-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-do-thi-thanh-pho-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022018qd-ubnd-ngay-05022018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-dieu-kien-tieu-chi-quy-mo-ty-le-ve-dien-tich-dat-de-tach-thanh-du-an-doc-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ hạng III trở xuống; Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-gioi-thieu-ung-cu-luan-chuyen-dieu-dong-biet-phai-tu-chuc-thoi-giu-chuc-vu-mien-nhiem-bai-nhiem-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-vien-chuc-quan-ly-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-va-chu-tich-cong-ty-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-tu-hang-iii-tro-xuong-kiem-soat-vien-tai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản ký và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
nghi-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-112010nd-cp-ngay-24-thang-02-nam-2010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ky-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo Văn bản Trung ương
Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
thong-tu-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
thong-tu-ban-hanh-qcvn-182021bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-thi-cong-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
thong-tu-huong-dan-ve-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-thu-gom-thoat-nuoc-thai-do-thi-khu-dan-cu-tap-trung Văn bản Trung ương
Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 11, 12 tháng 12 năm 2021 [Chi tiết]
ke-hoach-dam-bao-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-tai-ky-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-ngay-11-12-thang-12-nam-2021-chi-tiet Văn bản Sở
Quyết định sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-don-gia-cay-trong-tai-phu-luc-so-03-bang-don-gia-cay-trong-vat-nuoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022015qd-ubnd-ngay-30012015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-don-gia-xay-moi-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-cay-trong-vat-nuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng công trình từ tháng 01 đến tháng 10 và các quý I, II, III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-tu-thang-01-den-thang-10-va-cac-quy-i-ii-iii-nam-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định phân công, phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
quyet-dinh-phan-cong-phan-cap-tham-quyen-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-ban-tinh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2021-2026 Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022020qd-ubnd-ngay-01012020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Hướng dẫn về việc xác định giá VL, đơn giá NCXD, giá CM; một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại NĐ10/2021/NĐ-CP và các TT hướng dẫn
huong-dan-ve-viec-xac-dinh-gia-vl-don-gia-ncxd-gia-cm-mot-so-noi-dung-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-theo-quy-dinh-tai-nd102021nd-cp-va-cac-tt-huong-dan Văn bản Sở
Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030
ke-hoach-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2021-2030 Cải cách hành chính
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phat-trien-do-thi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (điều chỉnh, bổ sung)
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022-dieu-chinh-bo-sung Cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (điều chỉnh, bổ sung)
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-dieu-chinh-bo-sung Cải cách hành chính
Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
thong-tu-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành định mức xây dựng
thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn một số nội udng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-udng-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
thong-tu-huong-dan-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-nghi-dinh-so-062021nd-cp-ngay-26-thang-01-nam-2021-va-nghi-dinh-so-442016nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu Văn bản Trung ương
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-kien-truc-do-thi-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi-va-nghi-dinh-so-492021nd-cp-ngay-01-thang-4-nam-2021-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o Văn bản Trung ương
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-thay-the-sua-doi-bo-sung-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-hoat-dong-xay-dung-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-linh-vuc-vat-lieu-xay-dung-thuoc-tham-quyengiai-quyet-cua-so-xay-dung-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
thong-tu-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-lap-va-to-chuc-thuc-hien-quy-che-quan-ly-kien-truc Văn bản Trung ương
Quyết định thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-thanh-lap-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-ninh-binh-truc-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
thong-tu-quy-dinh-ve-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-cap-giay-phep-xay-dung-quan-ly-trat-tu-xay-dung-va-quan-ly-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phru quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-382014tt-btc-ngay-28-thang-3-nam-2014-huong-dan-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-892013nd-cp-ngay-06-thang-8-nam-2013-cua-chinh-phru-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-gia-ve-tham-dinh-gia Văn bản Trung ương
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc giao thẩm quyền chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-giao-tham-quyen-chu-tri-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-xay-dung-du-an-do-cap-tinh-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
thong-tu-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-192016tt-bxd-ngay-30-thang-6-nam-2016-va-thong-tu-so-022016tt-bxd-ngay-15-thang-02-nam-2016-cua-bo-truong-bo-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
thong-tu-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-huong-dan-ap-dung-trong-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
thong-tu-bai-bo-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh-hoac-lien-tich-ban-hanh Văn bản Trung ương
Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022 Cải cách hành chính
Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản Trung ương
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-trong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phan-cap-phan-cong-trach-nhiem-quan-ly-bao-tri-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-doi-voi-duong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
thong-tu-quy-dinh-ve-khung-gia-nguyen-tac-phuong-phap-xac-dinh-gia-nuoc-sach-sinh-hoat Văn bản Trung ương
Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-bai-bo-quyet-dinh-so-282012qd-ubnd-ngay-23112012-va-quyet-dinh-so-352014qd-ubnd-ngay-09122014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1552016nd-cp-ngay-18112016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong Văn bản Trung ương
Nghị định Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
nghi-dinh-quy-dinh-ve-danh-gia-so-bo-tac-dong-moi-truong Văn bản Trung ương
Quyết định bãi bỏ nội dung “Mức giá trên bằng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện hành. Khi Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thay đổi, giá dịch vụ thoát nước thu của hộ thoát nước thuộc các phường trên cũng thay đổi tương ứng” tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-bai-bo-noi-dung-mu-c-gia-tren-bang-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-hien-hanh-khi-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-thay-doi-gia-dich-vu-thoat-nuoc-thu-cua-ho-thoat-nuoc-thuoc-cac-phuong-tren-cung-thay-doi-tuong-ung-tai-diem-b-khoan-2-dieu-1-quyet-dinh-so-242020qd-ubnd-ngay-0992020-cua-ubnd-tinh-quy-di-nh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duo-c-da-u-tu-tu-ngan-sa-ch-nha-nuo-c-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep Văn bản Trung ương
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2021-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
quyet-dinh-dinh-chi-hieu-luc-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định về việc quy định số lượng Phó Giám đốc của các cơ quan Chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-so-luong-pho-giam-doc-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV và năm 2020
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-tinh-ninh-binh-quy-i-quy-ii-quy-iii-quy-iv-va-nam-2020 Văn bản Sở
V/v tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng
vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung Văn bản Sở
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 tại Sở Xây dựng Ninh Bình
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-nam-2021-tai-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng
thong-tu-huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-chat-luong-natri-hydroxit-cong-nghiep Văn bản Trung ương
Quyết định bãi bỏ một số Văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
quyet-dinh-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh Văn bản Trung ương
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-trach-nhiem-va-quan-he-phoi-hop-trong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản cát tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định
quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-nam-dinh Văn bản Tỉnh
Quyế định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quye-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-kien-truc-quy-hoach-xay-dung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-su-dung-he-thong-thu-dien-tu-cong-vu-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lap-phe-duyet-va-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tuan-duong-tuan-kiem-de-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duoc-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết đính ố 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-tieu-chi-trong-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-o-172019qd-ubnd-ngay-14-thang-5-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loai vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-tai-san-co-gia-tri-lon-su-dung-vao-muc-dich-kinh-doanh-cho-thue-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
quyet-dinh-ve-viec-giam-tien-thue-dat-cua-nam-2020-doi-voi-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-theo-nghi-quyet-so-84nq-cp-ngay-29-thang-5-nam-2020-cua-chinh-phu Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
thong-tu-quy-dinh-ve-ho-so-thiet-ke-kien-truc-va-mau-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc Văn bản Trung ương
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Cải cách hành chính
Quyết định về việc Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
nghi-dinh-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai Văn bản Trung ương
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-cay-xanh-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
nghi-dinh-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Văn bản Trung ương
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2020-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng Ninh Bình năm 2020
ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-thuoc-chi-cuc-giam-dinh-xay-dung-so-xay-dung-ninh-binh-nam-2020 Văn bản Sở
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản Trung ương
Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
nghi-dinh-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-tiep-nhan-xu-ly-phat-hanh-va-quan-ly-van-ban-dien-tu-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-tren-truc-lien-thong-van-ban Văn bản Tỉnh
Nghị định Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
nghi-dinh-bo-sung-danh-muc-nganh-nghe-uu-dai-dau-tu-ban-hanh-kem-theo-nghi-dinh-so-1182015nd-cp-ngay-12-thang-11-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su Văn bản Trung ương
Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-tru-xe-o-to-chuyen-dung-cua-cac-don-vi-thuoc-so-y-te-trang-bi-cho-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khi-tuong-thuy-van-va-bien-doi-khi-hau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-doi-voi-nha-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
nghi-dinh-so-272020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-402014nd-cp-ngay-12-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-su-dung-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-nghi-dinh-so-872014nd-cp-ngay-22-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-hut-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-chuyen-gia-nuoc-ngoai-tham-gia-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-viet-nam-nghi-dinh-so-272020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-402014nd-cp-ngay-12-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-su-dung-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-nghi-dinh-so-872014nd-cp-ngay-22-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-hut-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-chuyen-gia-nuoc-ngoai-tham-gia-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-viet-nam Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392016nd-cp-ngay-04102016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai Văn bản Trung ương
Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
nghi-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do Văn bản Trung ương
Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường
quyet-dinh-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong Văn bản Tỉnh
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 tại Sở Xây dựng Ninh Bình
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-nam-2020-tai-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-cua-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
QĐ v/v ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Văn bản Trung ương
Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-xay-dung-cong-trinh-phan-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng Ninh Bình năm 2020
ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-thuoc-chi-cuc-giam-dinh-xay-dung-so-xay-dung-ninh-binh-nam-2020 Văn bản Sở
QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Cải cách hành chính
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-24a2016nd-cp-ngay-0542016-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
nghi-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
thong-tu-quy-dinh-ve-giam-sat-quan-ly-chat-luong-cac-cong-trinh-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu Văn bản Trung ương
Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
thong-tu-sua-doi-bo-sung-thay-the-mot-so-quy-dinh-tai-thong-tu-so-032016tt-bxd-ngay-1032016-cua-bo-truong-bo-xay-dung-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-huong-dan-ap-dung-trong-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
V/v: Mạo danh người của Sở Xây dựng bán tài liệu tập huấn
vv-mao-danh-nguoi-cua-so-xay-dung-ban-tai-lieu-tap-huan Văn bản Sở
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-lien-quan-den-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu Văn bản Trung ương
Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-phu-luc-cua-thong-tu-so-052018tt-bxd-ngay-2962018-cua-bo-xay-dung-ve-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019
thong-bao-lich-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-5-nam-2019 Văn bản Sở
Quyết định ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quy-trinh-chuyen-doi-mo-hinh-quan-ly-kinh-doanh-khai-thac-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bieu-gia-tieu-thu-nuoc-sach-tai-khu-vuc-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019
thong-bao-lich-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-4-nam-2019 Văn bản Sở
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-372010nd-cp-ngay-0742010-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-va-nghi-dinh-so-44nd-cp-ngay-0652015-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quy-hoach-xay-dung Văn bản Trung ương
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020 Cải cách hành chính
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019
thong-bao-lich-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-1-nam-2019 Văn bản Sở
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-gara-oto Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-cong-trinh-tau-dien-ngam Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-doi-voi-may-khoan-may-ep-coc-dong-coc-su-dung-trong-thi-cong-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Quy định quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để bảo trì, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trụ sở cơ quan, đơn vị và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-nguon-kinh-phi-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-dung-nguon-von-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-de-bao-tri-cai-tao-sua-chua-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat-tru-so-co-quan-don-vi-va-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phan-cap-tham-dinh-thiet-ke-co-so-thuoc-du-an-dau-tu-tham-dinh-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-dau-tu-xay-dung-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện thông tin và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien-thong-tin-va-quan-ly-hanh-lang-an-toan-giao-thong-duong-bo-duong-sat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoat-dong-van-tai-duong-bo-trong-do-thi-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
thong-tu-ban-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư Hư­ớng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thong-tu-hu-ong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2019 Cải cách hành chính
Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý I, quý II, quý III, quý IV và năm 2017
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-quy-i-quy-ii-quy-iii-quy-iv-va-nam-2017 Văn bản Sở
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thi-dua-khen-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-xay-dung-va-lap-dat-phuong-tien-quang-cao-ngoai-troi Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
thong-tu-quy-dinh-ve-bao-ve-moi-truong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-va-che-do-bao-cao-cong-tac-bao-ve-moi-truong-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-do-thi-thanh-pho-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
thong-tu-quy-dinh-ve-chi-tieu-xay-dung-do-thi-tang-truong-xanh Văn bản Trung ương
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Sở Xây dựng Ninh Bình
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-nam-2018-cua-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Thông tư số quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
thong-tu-so-quy-dinh-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung-trong-cac-cong-trinh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-va-huong-dan-chung-nhan-hop-quy-cong-bo-hop-quy Văn bản Trung ương
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018 Cải cách hành chính
Chỉ thị về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
chi-thi-ve-viec-doi-moi-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh Văn bản Trung ương
Thông báo Lịch thi cấp chứng chỉ hành nghề đợt I năm 2017
thong-bao-lich-thi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dot-i-nam-2017 Văn bản Sở
Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
thong-tu-huong-dan-xuat-khau-voi-dolomit-nung Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-ran-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
thong-tu-huong-dan-phuong-phap-dinh-gia-dich-vu-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
thong-tu-huong-dan-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định về việc ban hành Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định về việc thành lập Bộ phận sát hạch giúp việc cho Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-sat-hach-giup-viec-cho-hoi-dong-xet-cap-chung-chi-hanh-nghe-va-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung Văn bản Sở
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-xet-cap-chung-chi-hanh-nghe-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Văn bản Trung ương
Thông tư về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
thong-tu-ve-viec-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-nong-thon Văn bản Trung ương
Thông tư về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
thong-tu-ve-viec-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-khao-sat-xay-dung Văn bản Trung ương
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2017 Cải cách hành chính
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản Trung ương
Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-cua-cac-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-ve-xay-dung-va-to-chuc-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-282015qd-ttg-ngay-21-thang-7-nam-2015-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tin-dung-doi-voi-ho-moi-thoat-ngheo Văn bản Trung ương
Thông tư sửa đổi một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-04-thong-tu-co-lien-quan-den-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thống kê truy cập
411997

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 218

Hôm qua : 329