Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Văn bản Trung ương
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong-trong-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-nam-2023 Văn bản Trung ương
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản Trung ương
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-xay-dung-nam-2023 Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
thong-tu-ban-hanh-qcvn-072023bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat Văn bản Trung ương
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112021tt-bxd-ngay-31-thang-8-nam-2021-cua-bo-truong-bo-xay-dung-huong-dan-mot-so-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
thong-tu-ban-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
thong-tu-quy-dinh-ve-phan-cap-to-chuc-lap-quy-hoach-chung-do-thi-moi-co-quy-mo-dan-so-du-bao-tuong-duong-do-thi-loai-iii-tro-len Văn bản Trung ương
Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
thong-tu-quy-dinh-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-chuc-khong-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-va-vien-chuc-truc-tiep-tiep-xuc-giai-quyet-cong-viec-trong-linh-vuc-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-chuong-trinh-phat-trien-do-thi Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
thong-tu-quy-dinh-danh-muc-cac-linh-vuc-va-thoi-han-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-khong-duoc-thanh-lap-giu-chuc-danh-chuc-vu-quan-ly-dieu-hanh-doanh-nghiep-tu-nhan-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-cong-ty-co-phan-cong-ty-hop-danh-hop-tac-xa-sau-khi-thoi-chuc-vu-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-cac-do-an-quy-hoach Văn bản Trung ương
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-3-thong-tu-so-092021tt-bxd-ngay-16-thang-8-nam-2021-cua-bo-truong-bo-xay-dung-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi-va-nghi-dinh-so-492021nd-cp-ngay-01-thang-4-nam-2021-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-hop-dong-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
thong-tu-quy-dinh-ve-ho-so-nhiem-vu-va-ho-so-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-lien-huyen-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-quy-hoach-do-thi-quy-hoach-xay-dung-khu-chuc-nang-va-quy-hoach-nong-thon Văn bản Trung ương
Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
thong-tu-bai-bo-mot-phan-thong-tu-so-012017tt-vpcp-ngay-3132017-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-cong-bao-tai-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-1452016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
thong-tu-ban-hanh-qcvn-022022bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-so-lieu-dieu-kien-tu-nhien-dung-trong-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-ho-can-ngheo-tren-dia-ban-cac-huyen-ngheo-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025 Văn bản Trung ương
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
nghi-dinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư (Hiệu lực từ 08/8/2022)
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-le-phi-cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-su-hieu-luc-tu-0882022 Văn bản Trung ương
Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản ký và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
nghi-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-112010nd-cp-ngay-24-thang-02-nam-2010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ky-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo Văn bản Trung ương
Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
thong-tu-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
thong-tu-ban-hanh-qcvn-182021bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-thi-cong-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
thong-tu-huong-dan-ve-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-thu-gom-thoat-nuoc-thai-do-thi-khu-dan-cu-tap-trung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
thong-tu-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành định mức xây dựng
thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn một số nội udng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-udng-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
thong-tu-huong-dan-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-nghi-dinh-so-062021nd-cp-ngay-26-thang-01-nam-2021-va-nghi-dinh-so-442016nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi-va-nghi-dinh-so-492021nd-cp-ngay-01-thang-4-nam-2021-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1002015nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
thong-tu-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-lap-va-to-chuc-thuc-hien-quy-che-quan-ly-kien-truc Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
thong-tu-quy-dinh-ve-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong Văn bản Trung ương
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phru quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-382014tt-btc-ngay-28-thang-3-nam-2014-huong-dan-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-892013nd-cp-ngay-06-thang-8-nam-2013-cua-chinh-phru-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-gia-ve-tham-dinh-gia Văn bản Trung ương
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
thong-tu-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-192016tt-bxd-ngay-30-thang-6-nam-2016-va-thong-tu-so-022016tt-bxd-ngay-15-thang-02-nam-2016-cua-bo-truong-bo-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
thong-tu-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-huong-dan-ap-dung-trong-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
thong-tu-bai-bo-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh-hoac-lien-tich-ban-hanh Văn bản Trung ương
Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
thong-tu-quy-dinh-ve-khung-gia-nguyen-tac-phuong-phap-xac-dinh-gia-nuoc-sach-sinh-hoat Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1552016nd-cp-ngay-18112016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong Văn bản Trung ương
Nghị định Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
nghi-dinh-quy-dinh-ve-danh-gia-so-bo-tac-dong-moi-truong Văn bản Trung ương
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep Văn bản Trung ương
Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Quyết định đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
quyet-dinh-dinh-chi-hieu-luc-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng
thong-tu-huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-chat-luong-natri-hydroxit-cong-nghiep Văn bản Trung ương
Quyết định bãi bỏ một số Văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
quyet-dinh-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh Văn bản Trung ương
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai Văn bản Trung ương
Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
quyet-dinh-ve-viec-giam-tien-thue-dat-cua-nam-2020-doi-voi-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-theo-nghi-quyet-so-84nq-cp-ngay-29-thang-5-nam-2020-cua-chinh-phu Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
thong-tu-quy-dinh-ve-ho-so-thiet-ke-kien-truc-va-mau-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
nghi-dinh-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai Văn bản Trung ương
Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
nghi-dinh-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Văn bản Trung ương
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản Trung ương
Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
nghi-dinh-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh Văn bản Trung ương
Nghị định Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
nghi-dinh-bo-sung-danh-muc-nganh-nghe-uu-dai-dau-tu-ban-hanh-kem-theo-nghi-dinh-so-1182015nd-cp-ngay-12-thang-11-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su Văn bản Trung ương
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
nghi-dinh-so-272020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-402014nd-cp-ngay-12-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-su-dung-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-nghi-dinh-so-872014nd-cp-ngay-22-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-hut-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-chuyen-gia-nuoc-ngoai-tham-gia-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-viet-nam-nghi-dinh-so-272020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-402014nd-cp-ngay-12-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-su-dung-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-nghi-dinh-so-872014nd-cp-ngay-22-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-hut-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-chuyen-gia-nuoc-ngoai-tham-gia-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-viet-nam Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392016nd-cp-ngay-04102016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai Văn bản Trung ương
Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
nghi-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-24a2016nd-cp-ngay-0542016-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
nghi-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai Văn bản Trung ương
Thông tư Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
thong-tu-quy-dinh-ve-giam-sat-quan-ly-chat-luong-cac-cong-trinh-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu Văn bản Trung ương
Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
thong-tu-sua-doi-bo-sung-thay-the-mot-so-quy-dinh-tai-thong-tu-so-032016tt-bxd-ngay-1032016-cua-bo-truong-bo-xay-dung-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-huong-dan-ap-dung-trong-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-lien-quan-den-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu Văn bản Trung ương
Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-phu-luc-cua-thong-tu-so-052018tt-bxd-ngay-2962018-cua-bo-xay-dung-ve-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-372010nd-cp-ngay-0742010-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-va-nghi-dinh-so-44nd-cp-ngay-0652015-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quy-hoach-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-gara-oto Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-cong-trinh-tau-dien-ngam Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-doi-voi-may-khoan-may-ep-coc-dong-coc-su-dung-trong-thi-cong-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
thong-tu-ban-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Hư­ớng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thong-tu-hu-ong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-xay-dung-va-lap-dat-phuong-tien-quang-cao-ngoai-troi Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
thong-tu-quy-dinh-ve-bao-ve-moi-truong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-va-che-do-bao-cao-cong-tac-bao-ve-moi-truong-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
thong-tu-quy-dinh-ve-chi-tieu-xay-dung-do-thi-tang-truong-xanh Văn bản Trung ương
Thông tư số quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
thong-tu-so-quy-dinh-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung-trong-cac-cong-trinh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-va-huong-dan-chung-nhan-hop-quy-cong-bo-hop-quy Văn bản Trung ương
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Chỉ thị về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
chi-thi-ve-viec-doi-moi-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
thong-tu-huong-dan-xuat-khau-voi-dolomit-nung Văn bản Trung ương
Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-ran-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
thong-tu-huong-dan-phuong-phap-dinh-gia-dich-vu-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
thong-tu-huong-dan-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung Văn bản Trung ương
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Văn bản Trung ương
Thông tư về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
thong-tu-ve-viec-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-nong-thon Văn bản Trung ương
Thông tư về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
thong-tu-ve-viec-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-khao-sat-xay-dung Văn bản Trung ương
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản Trung ương
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-282015qd-ttg-ngay-21-thang-7-nam-2015-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tin-dung-doi-voi-ho-moi-thoat-ngheo Văn bản Trung ương
Thông tư sửa đổi một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-04-thong-tu-co-lien-quan-den-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Văn bản Trung ương
Thống kê truy cập
410677

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 203

Hôm qua : 261