Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu, 02/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Xây dựng luôn thực hiện bám sát theo Kế hoạch số 1871/KH-SXD ngày 14/7/2022 của Sở Xây dựng về Cải cách hành chính năm 2023, cụ thể:

1. Về cải cách thể chế

Trong năm 6 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng đã tham mưu, góp ý xây dựng đề nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật về văn bản, gồm các văn bản sau:

- Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh v/v quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/202 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Sở Xây dựng thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh lĩnh vực xây dựng do UBND tỉnh ban hành. Công tác tự rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, công bố văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng thẩm quyền, qua kiểm tra các văn bản được ban hành đảm bảo đúng, đầy đủ về trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định hiện hành.

Chất lượng xây dựng, ban hành văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đầy đủ, chính xác theo đúng quy trình, thủ tục của Luật ban hành quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện tại cơ quan, đơn vị chưa phát hiện và xử lý văn bản nào.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Xây dựng thường xuyên tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch.

Toàn bộ 100% (53/53 TTHC) thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên trang Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công của tỉnh để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn.

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Những cán bộ nhân viên được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đào tạo, tập huấn đẩy đủ đảm bảo không để xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:

+ Số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công: 688 hồ sơ

+ Số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của cơ quan: không có hồ sơ

- Trong kỳ 6 tháng đầu năm 2023 không có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Sở Xây dựng luôn tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về làm việc nhóm, về kết nối các cá nhân trong công việc. Có biện pháp phù hợp phòng ngừa, ngăn chặn việc chia rẽ, thiếu đồng nhất, làm mất đoàn kết trong môi trường công sở. Chủ động, tích cực mở rộng liên hệ với các sở, ban, ngành, địa phương khác nhằm học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ tiếp thu những đổi mới, áp dụng nâng cao hiệu quả làm việc.

4. Cải cách chế độ công vụ

Tình hình sử dụng công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị: đã hợp lý theo chức năng, vị trí việc làm, phù hợp với ngành nghề tuyển dụng, phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; trong quá trình làm việc công chức, viên chức và người lao động đã phát huy hiệu quả tốt.

Luôn thực hiện tốt quy chế làm việc; không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy chế làm việc của cơ quan.

- Việc thực hiện quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: được đôn đốc nhắc nhở thường xuyên, tác phong, phát ngôn, quan hệ ứng xử với tổ chức, công dân và nội bộ cơ quan nghiêm túc, không có vi phạm, giữ vững danh hiệu cơ quan Văn hoá cấp tỉnh.

- Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc được cán bộ công chức, viên chức cơ quan tự giác thực hiện nghiêm túc, không có hiện tượng làm việc riêng trong giờ hành chính; chất lượng, hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc được nâng lên, không có cá nhân nào vi phạm.

5. Cải cách tài chính công

Sở Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở; tổng hợp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 100% thủ tục hành chính được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 60% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Thống kê truy cập
375411

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 252

Hôm qua : 359