Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Sở Xây dựng phát động thi đua năm 2021

Thứ hai, 22/03/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 về triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Bình. Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua năm 2021 toàn ngành Xây dựng tỉnh Ninh Bình với chủ đề tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021, lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của Đất nước.

II. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là CBCCVCLĐ) hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

2. Tiếp tuc̣ triển khai thực hiện toàn diện, có hiêụ quả 06 nội dung của cải cách hành chính (Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính); phấn đấu hoàn thành 100% nhiêṃ vu ̣cải cách hành chính năm 2021 của Sở nói riêng và của tỉnh nói chung; báo cáo, phân tích kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, xác điṇh nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục các tiêu chí bi ̣mất điểm;.̣....

3. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân, viên chức ngành Xây dựng”, “Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng”, “Đảm bảo vệ sinh - an toàn lao động”... do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức, phát động. Nội dung các phong trào thi đua cần cụ thể, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, yếu kém để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó:

- Rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về xây dựng theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc của công chức được cử ra làm việc tại Trung tâm hành chính công; công khai kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo quy định...

5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua cao điểm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

6. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác.

7. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, thực hiện tốt các công việc sau:

1. Bám sát các nội dung thi đua nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động thi đua trong đơn vị.

2. Thông qua kết quả các phong trào thi đua, kịp thời đề xuất cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nhằm khuyến khích, động viên tinh thần tạo động lực để tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đăng ký nội dung, chỉ tiêu, hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của đơn vị, gửi Văn phòng Sở trước ngày 31/03/2021.

Thống kê truy cập
359485

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 150

Hôm qua : 243