Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Sở Xây dựng thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách

Chủ nhật, 10/07/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 10/UBND-VP4 về quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Theo đó, thống nhất về quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khaithực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% tổng thời gian giải quyết tối đa của các cơ quan theo quy định.

Sở Xây dựng đã khẩn trương rà soát, điều chỉnh cắt giảm thời gian thực hiện và các bước thực hiện trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch UBND tỉnh; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh 06 quy trình nội bộ, mỗi quy trình cắt giảm trên 20% thời gian thực hiện gồm các thủ tục hành chính như sau:

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Mã số TTHC: 1.009972.000.00.00.H42)

- Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Mã số TTHC: 1.009973.000.00.00.H4)

- Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã số TTHC: 1.009974.000.00.00.H42)

- Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án (Mã số TTHC: 1.009975.000.00.00.H42)

- Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã số TTHC: 1.009977.000.00.00.H42)

- Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã số TTHC: 1.009976.000.00.00.H42)

Các thủ tục hành chính đã điều chỉnh được cập nhật dữ liệu trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng và Cổng dịch vụ công của tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

Thống kê truy cập
359488

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 153

Hôm qua : 243