Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Sở Xây dựng nâng cao cải cách hành chính

Thứ hai, 11/11/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Xây dựng Ninh Bình đã tiến hành thực hiện đúng các nội dung của Thông tư về niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, Sở đã đăng tải nội dung của tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang thông tin điện tử của Sở giúp các cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận thủ tục hành chính dễ dàng và thuận lợi.

Trong năm 2019, Lãnh đạo Sở luôn đẩy mạnh công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính một cách thường xuyên, kịp thời tới đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý các cấp thông qua các hội nghị tập huấn chuyên ngành, các hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác, hội nghị sơ kết, tổng kết của Sở… Thông qua các hội nghị này, lãnh đạo Sở cũng nắm bắt được những vướng mắc, các yêu cầu phát sinh trong công tác cải cách hành chính để có kế hoạch xây dựng, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính một cách kịp thời và phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều kiện quản lý thực tế của địa phương.

Việc kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC Duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã chủ động trong việc xây dựng Kế hoạch, triển khai và đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn thuộc Sở cũng đã chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật khi có văn bản mới ban hành.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chủ động trong việc xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện rà soát và đề nghị công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ kịp thời các thủ tục hành chính không còn hiệu lực ngay sau khi có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính./.

Thống kê truy cập
359467

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 132

Hôm qua : 243