Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Luật Quy hoạch

Thứ hai, 27/11/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

Ngày 24/11/2017, tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội 14 đã thông qua và ban hành Quy hoạch.


 

Ảnh: Kỳ họp thứ Tư của Quốc hội khóa XIV

1. Về một số nội dung chính của Luật Quy hoạch

- Luật Quy hoach số 21/2017/QH14 gồm 6 Chương, 59 Điều, 3 phụ lục và có hiệu lực thi hành chậm nhất là ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch.

- Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Theo quy định của Luật Quy hoạch, hệ thống quy hoạch quốc gia bao gồm: Quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; và Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

- Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

- Quy hoạch ngành quốc gia phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Quy hoạch vùng phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

- Luật quy hoạch quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11;  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y số 79/2015/QH13; Sửa đổi, bổ sung Điều 58 của Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13; Sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12; Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11, Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12, Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13, Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Pháp lệnh về Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 08/2008/PL-UBTVQH12 và các văn bản quy phạm pháp luật khác được thay thế bằng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

2. Về quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch tỉnh


Theo Điều 27. Nội dung Quy hoạch tỉnh, quy định:Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn; phương án phát triển hệ thống khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển các cụm công nghiệp; phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; phương án phân bố hệ thống điểm dân cư; xác định khu quân sự, an ninh; phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, những khu vực có vai trò động lực”; Và quy định các nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật mang tính liên kết vùng, các vùng, khu vực trong tỉnh

 

Như vậy nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh quy định tại Luật Quy hoạch xây dựng 2014 cơ bản đã tích hợp vào nội dung Quy hoạch vùng cấp tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017. Việc triển khai lập Quy hoạch vùng cấp tỉnh rất cần thiết, cấp bách để các địa phương cấp tỉnh định hướng phát triển các quy hoạch chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Để có căn cứ để UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập Quy hoạch vùng cấp tỉnh, Chính phủ cần sớm quy định chi tiết nội dung quy hoạch tỉnh và quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch tỉnh.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
358002

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 345

Hôm qua : 397