Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC

Thứ ba, 26/04/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện văn bản số 26/UBND-PVHCC ngày 26/4/2022, Sở Xây dựng đã triển khai đến toàn thể các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, Sở Xây dựng đã xác định việc số hóa hồ  sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống thông qua việc ứng dụng  công nghệ  thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Do đó, Sở Xây dựng đang tiếp tục thực hiện rà soát, triển khai thực hiện và hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực bảo đảm theo đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và lộ trình đề ra tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020, Công văn số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh.

Công chức, viên chức của Sở Xây dựng ngoài thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đồng thời thực hiện thêm nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị  định số  61/2018/NĐ-CP và quy trình được Văn phòng Chính phủ hướng dẫn tại Phụ  lục ban hành kèm theo Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ. Đảm bảo thời gian bắt đầu triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 107/2021/NĐ-CP./.

Thống kê truy cập
356039

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 37

Hôm qua : 453