Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06

Thứ năm, 30/06/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 30/6/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1717/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 tới các phòng thuộc Sở, đơn vị thuộc Sở, cụ thể:

1. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tập trung chỉ đạo triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh theo đúng lộ trình đề ra, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính của tỉnh.

2. Triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về nội dung Đề án 06, trong đó nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, lợi ích trong sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu. Có giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

3. Rà soát, đánh giá kịp thời bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị, đường truyền phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến; bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về năng lực chuyên môn làm công tác tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan để làm giàu, làm “sạch” dữ liệu dân cư. Tập trung bảo đảm dữ liệu về hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật; rà soát, đối chiếu, cập nhật giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu trữ theo thẩm quyền với dữ liệu dân cư; các dữ liệu tiêm chủng Covid-19, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư để cấp “Hộ chiếu vắc xin”, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương./.

Thống kê truy cập
359103

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 11

Hôm qua : 671