Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua
thong-bao-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai-du-dieu-kien-duoc-ban-thue-mua-Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Nhà ở và công sở
Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)
thu-tuc-cong-nhan-chu-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-o-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-trong-truong-hop-co-nhieu-nha-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-o-thuong-mai-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-theo-phap-luat-ve-dau-tu-Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Nhà ở và công sở
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
cho-thue-thue-mua-nha-o-xa-hoi-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
cho-thue-nha-o-sinh-vien-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
cho-thue-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
ban-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
gia-han-thoi-han-so-huu-nha-o-tai-viet-nam-cua-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Nhà ở và công sở
Thủ tục Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn
thu-tuc-tham-dinh-gia-ban-thue-mua-thue-nha-o-xa-hoi-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-du-an-khong-su-dung-nguon-von-hoac-hinh-thuc-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-53-cua-luat-nha-o-so-652014qh13-da-duoc-sua-doi-bo-sung-tai-diem-b-khoan-6-dieu-99-cua-luat-ppp-so-642020qh14-tren-pham-vi-dia-ban-Thủ tục Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn Nhà ở và công sở
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
thue-nha-o-cong-vu-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-ubnd-cap-tinh-Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở và công sở
Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
thu-tuc-giai-quyet-ban-phan-dien-tich-nha-dat-su-dung-chung-doi-voi-truong-hop-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-71-nghi-dinh-so-992015nd-cp-Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở
Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
thu-tuc-giai-quyet-chuyen-quyen-su-dung-dat-lien-ke-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-quy-dinh-tai-khoan-2-dieu-71-nghi-dinh-so-992015nd-cp-Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở
Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
thu-tuc-giai-quyet-chuyen-quyen-su-dung-dat-doi-voi-nha-o-xay-dung-tren-dat-trong-trong-khuon-vien-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-quy-dinh-tai-khoan-3-dieu-71-nghi-dinh-so-992015nd-cp-Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở
Thống kê truy cập
357949

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 292

Hôm qua : 397