Hôm nay, Thứ bảy ngày 24/02/2024,

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ sáu, 19/05/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 15/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

Thông tư này hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ xử lý CTRSH; áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ xử lý CTRSH và thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH.

Ảnh minh họa

Việc định giá dịch vụ xử lý CTRSH phải phù hợp với công nghệ xử lý; tuân thủ các quy trình kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc công bố và phù hợp với chất lượng của dịch vụ.

Giá dịch vụ xử lý CTRSH phải được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành cơ sở xử lý CTRSH; phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức thực hiện dịch vụ; điều kiện hạ tầng kỹ thuật, điều kiện kinh tế-xã hội và khả năng ngân sách của địa phương; phải đảm bảo khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư để xử lý CTRSH.

Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ xử lý CTRSH thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: Quản lý nhà nước về hoạt động xử lý CTRSH, phê duyệt dịch vụ xử lý CTRSH trên địa bàn do mình quản lý; gửi những định mức, đơn giá, giá đã công bố, ban hành về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Giá dịch vụ xử lý CTRSH xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này được phê duyệt là cơ sở để ký hợp đồng, thanh toán hợp đồng thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH. Trường hợp giá dịch vụ xử lý CTRSH được xác định lớn hơn mức chi phí xử lý CTRSH theo công bố của Bộ Xây dựng, thì UBND cấp tỉnh thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt.

Việc thỏa thuận điều chỉnh giá dịch vụ xử lý CTRSH trong hợp đồng xử lý CTRSH được ký kết giữa chủ cơ sở xử lý CTRSH với cơ quan quản lý theo phân cấp phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH đã được ký kết, các bên tham gia ký hợp đồng xem xét để bổ sung, điều chỉnh các nội dung của hợp đồng cho phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Cơ quan lập phương án giá, chủ cơ sở xử lý CTRSH được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập hoặc thẩm tra phương án giá dịch vụ xử lý CTRSH làm cơ sở để thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ xử lý CTRSH.

Bộ Xây dựng công bố mức chi phí xử lý CTRSH; chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng phương án giá và thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ xử lý CTRSH tại các địa phương. 

(www.xaydung.gov.vn)

Thống kê truy cập
356494

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 142

Hôm qua : 350