Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 31/10/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

7 giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Đảng uỷ Sở Xây dựng  tổ chức Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Văn bản số 87-CV/ĐUK ngày 28/10/2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đảng uỷ Sở Xây dựng đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình. Dự hội nghị có đông đủ cán bộ đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt những nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, kết quả, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, Kết luận 55-KL/TW của Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Với 15 điều, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị là phương thức, giải pháp, bộ công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giải quyết vấn đề từ gốc, làm tốt công tác cán bộ, Quy định số 205-QĐ/TW nêu rõ các nhiệm vụ đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực.  Ngoài ra, Quy định nêu 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm cũng như biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi này. Với nhiều điểm mới như không cho phép bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan; nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên; xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; Quy định số 205- QĐ/TW là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Được ban hành ngày 20/8/2019, Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh: Hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030.

Tiếp đó đồng chí Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh truyền đạt các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Không để tái trồng cây có chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số người nghiện ma túy mới. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc quán triệt triển khai nội dung của các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, để tạo thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đây là những nội dung lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay, nhất là việc hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế của đất nước; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình hiện nay. Việc chấn chỉnh và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ vào thời điểm chúng ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo tổ chức cơ quan, đơn vị; coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm trong công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Các cấp ủy, chính quyền cần công khai, minh bạch công tác quy hoạch cán bộ, công khai chương trình hành động của người ứng cử để nhân dân và đảng viên tham gia giám sát. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai đồng bộ các biện pháp, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư. Các địa phương, đơn vị tích cực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2020; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nỗ lực và quyết tâm hơn nữa; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, chung lòng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau hội nghị, Đảng ủy Sở Xây dựng cũng chỉ đạo các Chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư.

Thống kê truy cập
356038

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 36

Hôm qua : 453