Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Hướng dẫn xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công; một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 15/10/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh tại văn bản số 788/UBND-VP4 ngày 08/10/2021 về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Để đáp ứng việc thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thống nhất, phù hợp với nội dung các Thông tư của Bộ Xây dựng ban hành và các quy định pháp luật hiện hành; Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân (thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ) phương án xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Xác định giá vật liệu xây dựng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo giá vật liệu xây dựng công bố hàng tháng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Sở Xây dựng ban hành; bảng giá vật liệu trong các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh ban hành. Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn và các đơn vị có liên quan nhận thấy giá vật liệu xây dựng nêu trên chưa phù hợp với dự án, công trình hoặc với một số vật liệu chưa có trong công bố giá, bảng giá vật liệu thì xem xét khảo sát, quyết định áp dụng trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Xác định đơn giá nhân công xây dựng

- Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được công bố tại Phụ lục số 01 gửi kèm theo văn bản này để chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn và các đơn vị có liên quan căn cứ theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, kế hoạch thực hiện dự án, mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng công trình và các biến động giá dự kiến trong quá trình đầu tư xây dựng của dự án để xem xét quyết định việc vận dụng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc đơn giá nhân công và phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng nêu trên không phù hợp với đặc thù của công tác, công trình, dự án; chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định đơn giá nhân công theo phương pháp quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để quyết định áp dụng khi thực hiện xác định giá xây dựng công trình.

- Đối với đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn: căn cứ theo hướng dẫn tại Phụ lục VI - Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Vận dụng theo giá ca máy và thiết bị thi công đã được UBND tỉnh công bố. Trường hợp giá ca máy và thiết bị thi công chưa được công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình, dự án; chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo phương pháp quy định hướng dẫn tại Phụ lục V - Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Trong đó chi phí nhân công điều khiển trong một ca máy tham khảo tại Phụ lục số 01; chi phí nhiên liệu bao gồm: giá xăng, dầu theo thông báo của nhà cung cấp; giá điện theo quy định về giá bán điện của nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình.

Nội dung thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD so với Thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 02/2020/TT-BXD tại Phụ lục số 03 gửi kèm theo văn bản này.

4. Áp dụng định mức xây dựng

Định mức xây dựng được ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng bao gồm các định mức dự toán: khảo sát xây dựng công trình, xây dựng công trình, lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công là cơ sở để chủ đầu tư xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, chủ đầu tư căn cứ các quy định về quản lý chi phí, tham khảo hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc đối với công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì tổ chức, cá nhân thực hiện lập dự toán xây dựng có trách nhiệm lập danh mục các định mức dự toán mới, định mức dự toán cần điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình và tổ chức xác định các hao phí định mức phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến, các quy định pháp luật hiện hành để phục vụ việc lập đơn giá, xác định dự toán xây dựng và Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức dự toán điều chỉnh, định mức dự toán mới cho công trình làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung liên quan đến danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh (nếu có) và phương pháp xác định; xác định danh mục các định mức cần tổ chức khảo sát trong quá trình thi công xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu, Bộ Xây dựng hướng dẫn và có ý kiến đối với các định mức dự toán mới, cơ quan ban hành định mức hướng dẫn và có ý kiến đối với định mức dự toán điều chỉnh theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

6. Xử lý chuyển tiếp

Thực hiện theo quy định tại điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trong đó đối với việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng theo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng, các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố có hiệu lực được thực hiện như sau:

a) Tổng mức đầu tư xây dựng đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng theo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng, các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng được ban hành, công bố theo quy định;

b) Dự toán xây dựng đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại;

c) Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng, các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng được ban hành, công bố và có hiệu lực: chủ đầu tư tự thực hiện việc cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

d) Các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp đã đóng thầu, thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; không phải cập nhật lại giá gói thầu;

đ) Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định việc cập nhật, thẩm định, phê duyệt lại tổng mức đầu tư xây dựng tại điểm a mục này; dự toán xây dựng tại điểm b mục này theo thẩm quyền;

e) Trường hợp cập nhật, xác định lại tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng quy định tại điểm c, d, đ mục này làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã phê duyệt, thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

Thống kê truy cập
359486

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 151

Hôm qua : 243