Hôm nay, Thứ hai ngày 22/07/2024,

Công bố Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình 05 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 09/8/2023

Thứ năm, 10/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Để đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và cụ thể hóa mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở, cần thiết phải lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2025 và hàng năm, trong đó xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm cho từng loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn từng huyện, thành phố. Đồng thời, việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở được quy định tại Điều 15 Luật Nhà ở và Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 09/8/2023 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 để triển khai thực hiện. Mục đích cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; Triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023, có kiểm soát phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh và các kế hoạch triển khai thực hiện do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với các yêu cầu đề ra như: Bám sát nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Đáp ứng về nhà ở cho các đối tượng cần hỗ trợ về chính sách, đặc biệt là các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc diện chính sách, thu nhập thấp, thông qua việc sử dụng vốn xã hội hóa của doanh nghiệp để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội để bán, thuê mua, cho thuê; Xác định các nội dung cụ thể về phát triển nhà ở cho từng khu vực phát triển đô thị của tỉnh theo hướng tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các khu vực phát triển nhà ở có cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Phát triển dự án nhà ở mới đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Xác lập danh mục các dự án phát triển nhà ở, làm cơ sơ cho việc theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo từng giai đoạn…

UBND tỉnh giao trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở đối với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các chủ đầu tư dự án nhà ở.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

(Toàn văn Quyết định số 579/QĐ-UBND: Xem tại đây)

Thống kê truy cập
410700

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 13

Hôm qua : 213