Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/08/2022,

Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, khai thác, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-cap-nhat-khai-thac-quan-ly-van-hanh-co-so-du-lieu-ve-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2022-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-cac-tieu-chi-bao-dam-yeu-cau-phong-chong-thien-tai-trong-viec-su-dung-cong-trinh-nha-o-thuoc-quyen-so-huu-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để ở hoặc để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-an-toan-phong-chay-va-chua-chay-doi-voi-nha-o-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-o-hoac-de-o-ket-hop-san-xuat-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-do-thi-thanh-pho-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022018qd-ubnd-ngay-05022018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ hạng III trở xuống; Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-gioi-thieu-ung-cu-luan-chuyen-dieu-dong-biet-phai-tu-chuc-thoi-giu-chuc-vu-mien-nhiem-bai-nhiem-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-vien-chuc-quan-ly-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-va-chu-tich-cong-ty-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-tu-hang-iii-tro-xuong-kiem-soat-vien-tai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-dieu-kien-tieu-chi-quy-mo-ty-le-ve-dien-tich-dat-de-tach-thanh-du-an-doc-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-don-gia-cay-trong-tai-phu-luc-so-03-bang-don-gia-cay-trong-vat-nuoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022015qd-ubnd-ngay-30012015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-don-gia-xay-moi-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-cay-trong-vat-nuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định phân công, phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
quyet-dinh-phan-cong-phan-cap-tham-quyen-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-ban-tinh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2021-2026 Văn bản Tỉnh
Quyết định thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-thanh-lap-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-ninh-binh-truc-thuoc-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022020qd-ubnd-ngay-01012020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-cua-cac-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-ve-xay-dung-va-to-chuc-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-cap-giay-phep-xay-dung-quan-ly-trat-tu-xay-dung-va-quan-ly-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-kien-truc-do-thi-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-xay-dung-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc giao thẩm quyền chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-giao-tham-quyen-chu-tri-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-xay-dung-du-an-do-cap-tinh-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-trong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phan-cap-phan-cong-trach-nhiem-quan-ly-bao-tri-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-doi-voi-duong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-bai-bo-quyet-dinh-so-282012qd-ubnd-ngay-23112012-va-quyet-dinh-so-352014qd-ubnd-ngay-09122014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định bãi bỏ nội dung “Mức giá trên bằng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện hành. Khi Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thay đổi, giá dịch vụ thoát nước thu của hộ thoát nước thuộc các phường trên cũng thay đổi tương ứng” tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-bai-bo-noi-dung-mu-c-gia-tren-bang-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-hien-hanh-khi-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-thay-doi-gia-dich-vu-thoat-nuoc-thu-cua-ho-thoat-nuoc-thuoc-cac-phuong-tren-cung-thay-doi-tuong-ung-tai-diem-b-khoan-2-dieu-1-quyet-dinh-so-242020qd-ubnd-ngay-0992020-cua-ubnd-tinh-quy-di-nh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duo-c-da-u-tu-tu-ngan-sa-ch-nha-nuo-c-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2021-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc quy định số lượng Phó Giám đốc của các cơ quan Chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-so-luong-pho-giam-doc-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh Văn bản Tỉnh
Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản cát tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định
quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-nam-dinh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-su-dung-he-thong-thu-dien-tu-cong-vu-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lap-phe-duyet-va-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tuan-duong-tuan-kiem-de-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duoc-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết đính ố 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-tieu-chi-trong-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-o-172019qd-ubnd-ngay-14-thang-5-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loai vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-tai-san-co-gia-tri-lon-su-dung-vao-muc-dich-kinh-doanh-cho-thue-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-cay-xanh-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2020-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-tiep-nhan-xu-ly-phat-hanh-va-quan-ly-van-ban-dien-tu-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-tren-truc-lien-thong-van-ban Văn bản Tỉnh
Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-tru-xe-o-to-chuyen-dung-cua-cac-don-vi-thuoc-so-y-te-trang-bi-cho-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khi-tuong-thuy-van-va-bien-doi-khi-hau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-quy-dinh-bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-doi-voi-nha-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường
quyet-dinh-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong Văn bản Tỉnh
QĐ v/v ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-xay-dung-cong-trinh-phan-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quy-trinh-chuyen-doi-mo-hinh-quan-ly-kinh-doanh-khai-thac-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-bieu-gia-tieu-thu-nuoc-sach-tai-khu-vuc-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để bảo trì, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trụ sở cơ quan, đơn vị và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-nguon-kinh-phi-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-dung-nguon-von-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-de-bao-tri-cai-tao-sua-chua-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat-tru-so-co-quan-don-vi-va-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-phan-cap-tham-dinh-thiet-ke-co-so-thuoc-du-an-dau-tu-tham-dinh-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-dau-tu-xay-dung-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện thông tin và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien-thong-tin-va-quan-ly-hanh-lang-an-toan-giao-thong-duong-bo-duong-sat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoat-dong-van-tai-duong-bo-trong-do-thi-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thi-dua-khen-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-do-thi-thanh-pho-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Quyết định Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-trach-nhiem-va-quan-he-phoi-hop-trong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
Thống kê truy cập
182295

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 34

Hôm qua : 302