Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/08/2022,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sở Xây dựng Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

I. LÃNH ĐẠO SỞ

Sở Xây dựng Ninh Bình có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc:                    Cao Trường Sơn;

- Phó Giám đốc:

                                    + Đinh Đức Hữu;

                                    + Lê Việt Hưng;

                                    + Chu Đức Long

1. Đồng chí Cao Trường Sơn - Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về mọi mặt hoạt động của sở được quy định tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình và Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức cán bộ;

- Công tác tài vụ, chủ tài khoản;

- Công tác xây dựng kế hoạch định hướng chiến lược phát triển ngành;

- Công tác thanh tra và thực hiện pháp luật ngành Xây dựng;

- Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra sở; phòngHoạt động đầu tư xây dựng; Viện Quy hoạch Xây dựng;

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các địa phương: Thành phố Ninh Bình, huyện Gia Viễn.

2. Đồng chí Đinh Đức Hữu - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở theo sự phân công và uỷ quyền.

 Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị;

- Công tác hoạt động chuyên môn ngành Xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài quốc doanh hoạt động Xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Công tác cấp phép xây dựng;

- Công tác xây dựng nông thôn mới;

- Trưởng ban phòng chống lụt bão Sở Xây dựng;

- Thực hiện một số công tác khác khi được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: phòng Quy hoạch - Kiến trúc; phòng Phát triển đô thị;

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các địa phương: huyện Hoa Lư và huyện Kim Sơn.

b) Có thẩm quyền:

- Ký các văn bản thuộc các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách và các văn bản do Giám đốc Sở uỷ quyền.

- Là người ủy quyền thứ nhất giải quyết các công việc của sở khi Giám đốc đi công tác vắng.

3. Đồng chí Lê Việt Hưng - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc sở theo sự phân công và ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Xây dựng Ninh Bình;

- Công tác quản lý nhà nước về chính sách xây dựng, nhà ở và công sở, cụm dân cư nông thôn, kinh doanh bất động sản;

- Công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật;

- Công tác giá và đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng;

- Công tác cải cách hành chính; đào tạo;

- Công tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ KHKT thuộc lĩnh vực ngành và mạng tin học cơ quan.

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế - Vật liệu; Phòng Quản lý Nhà.

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các huyện: huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh.

b) Có thẩm quyền:

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách và các văn bản do Giám đốc sở ủy quyền.

- Là người ủy quyền thứ hai giải quyết các công việc của sở khi Lãnh đạo sở đi công tác vắng.

4. Đồng chí Chu Đức Long - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc sở theo sự phân công và ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác công đoàn, Đoàn thanh niên;

- Công tác dân vận;

- Công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng các công trình xây dựng;

- Công tác cấp các chứng chỉ hành nghề: Hoạt động xây dựng, Giám sát thi công, định giá xây dựng…

- Công tác an toàn vệ sinh lao động; bảo vệ môi trường;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng; Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình.

- Phụ trách theo dõi về chuyên môn các huyện: thành phố Tam Điệp và Nho Quan.

b) Có thẩm quyền:

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách và các văn bản do Giám đốc sở ủy quyền.

- Là người ủy quyền thứ ba giải quyết các công việc của sở khi Lãnh đạo sở đi công tác vắng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 1. Các tổ chức hành chính và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế);

- Thanh tra Sở;

- Phòng Phát triển đô thị;

- Phòng Hoạt động đầu tư xây dựng;

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

- Phòng Kinh tế - Vật liệu;

- Phòng Quản lý Nhà.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình

- Viện Quy hoạch Xây dựng Ninh Bình.

 

Thống kê truy cập
182284

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 23

Hôm qua : 302